Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh

Tháng

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp công dân

Địa điểm

1/2021

Thứ 3, ngày 5

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 6, ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

2/2021

Thứ 5, ngày 4

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

3/2021

Thứ 4, ngày 3

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 2, ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

4/2021

Thứ 2, ngày 5

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 5, ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

5/2021

Thứ 4,  ngày 5

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 4, ngày 19 

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  

 Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

6/2021

Thứ 2, ngày 7

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 3, ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  

 Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

8/2021

Thứ 5, ngày 5

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

Thứ 2, ngày 16 

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh

 Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh

10/2021

Thứ 6, ngày 15

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  

Trụ sở Tiếp công dân, số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh